Hệ Năm Nguyễn Phúc Tộc

Gia Phả Pḥng Tư của ngài Nguyễn Phúc Thuần

        Đức Thái Tông Hiếu Triết Hoàng Đế Nguyễn Phúc Tần đứng đầu Hệ V có 6 Hoàng Tử:

            1. Ông Hoàng trưởng là Phúc Quốc Công Nguyễn Phúc Diễn.
            2. Ông Hoàng thứ hai là Anh Tông Hiếu Nghĩa Hoàng Đế Nguyễn Phúc Thái.
            3. Ông Hoàng thứ ba là Cương Quận Công Nguyễn Phúc Trân
            4. Ông Hoàng thứ tư là Quốc Uy Công Nguyện Phúc Thuần
            5. Ông Hoàng thứ năm là Nguyễn Phúc Niêm, mất sớm
            6. Ông Hoàng thứ sáu là Nguyễn Phúc Nhiễu, mất sớm

Gia Phả về Pḥng 4 của ngài Quốc Uy Công Nguyễn Phúc Thuần

open all | close all